โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร


ความเป็นมาและความสำคัญ
เกิดจากปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงมีพระประสงค์ให้ครอบครัวในสังคมไทย มีความรัก
ความอบอุ่น โดยเริ่มต้นจากสายใยรักน้ำนมแม่

ตำบล
ชื่อกลุ่ม
กิจกรรมดำเนินการ
เริ่มดำเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ท่าแดง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลท่าแดง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กิจกรรมเกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูน สุขภาพแม่ลูก เพื่อให้ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและมี
สภาพบ้านที่น่าอยู่ (สะอาด)
- ปลูกผักที่ใช้ัรับประทานเป็นประจำ (ปลูกผักสวนครัว รั้ว กินได้)
- ปลูกไม้ผล
- ลดรายจ่ายในครัวเรือน เช่น เครื่องอุปโภค บริโภค
- การถนอมอาหาร
2. กิจกรรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
- เลี้ยงสัตว์ (สุกร ปลา)
- หัตถกรรม
- แปรรูปผลผลิตเกษตร
3. กิจกรรมศาลาเรียนรู้สายใยรักแห่งครอบครัว
- เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ เป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการผลิตพืช
สัตว์ เพื่อการบริโภค

 

 

 

มกราคม 2553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมลูก และหญิงวัยเจริญพันธุ์ได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ
2. ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3. มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
4. ครอบครัวอบอุ่นมีเวลาอยู่กับลูก
5. ในระยะยาวสมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้