จำนวนครัวเรือนประชากรเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปี 2553

ตำบล
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
(ครัวเรือน)
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
ร้อยละ
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
จำนวนประชากร
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
เฉลี่ย(คน/ครัวเรือน)
กองทูล
812
643
79.19
1,555
1,840
3,395
4.18
นาเฉลียง
1,429
823
57.59
3,596
3,985
7,581
5.31
บ้านโภชน์
2,057
1,453
70.64
4,185
4,153
8,338
3.89
ท่าแดง
2,888
1,701

58.90

5,985
5,837
11,822
4.09
เพชรละคร
2,466
1,039

42.13

6,798
6,161
12,959
5.26
บ่อไทย
1,951
956
49.00
4,920
4,910
9,830
5.04
ห้วยโป่ง
1,465
950
64.85
3,335
3,408
6,743
4.60
วังท่าดี
1,506
677
44.95
3,153
3,137
6,290
4.18
บัววัฒนา
1,681
852
50.68
3,023
2,941
5,964
3.55
หนองไผ่
5,845
893
15.28
7,750
7,751
15,501
2.65
วังโบสถ์
1,584
1,230
77.65
3,344
3,401
6,745
4.26
ยางงาม
1,470
977
66.46
4,044
4,235
8,278
5.63
ท่าด้วง
1,273
939
73.76
2,706
2,790
5,496
4.33
รวม
26,427
13,133
57.78
54,537
54,769
109,306
4.14

พื้นที่ทำการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปี 2553

ตำบล
พื้นที่
ทั้งหมด
พื้นที่แบ่งตามสภาพการใช้งาน
พื้นที่แบ่งตามสภาพการใช้น้ำ
พื้นที่ทำการเกษตร
พื้นที่อยู่
อาศัย
พื้นที่ป่า
พื้นที่
สาธารณะ
พื้นที่อื่นๆ
รวม
นา
ไร่
สวน
เลี้ยงสัตว์
ประมง
เพาะเลี้ยง
รวม
ชลประทาน
สูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้า
อาศัยน้ำฝน
รวม
กองทูล
37,642
33,878
1,653
275
0
0
35,806
441
0
0
1,395
37,642
 0
 0
37,642
37,642
นาเฉลียง
41,250
32,538
3,450
1,757
0
0
37,745
1,990
565
950
0
41,250
41,250 
41,250 
บ้านโภชน์
58,045
22,837
20,388
4,059
552
152
47,988
2,579
4,457
0
3,021
58,045
58,045 
58,045 
ท่าแดง
56,603
22,918
18,630
586
194
306
42,634
1,643
11,786
246
294
56,603
56,603 
56,603 
เพชรละคร
119,757
22,053
8,385
373
500
100
31,411
1,135
83,511
2,500
1,200
 119,757
119,757 
119,757 
บ่อไทย
143,136
11,027
15,973
2,076
0
0
29,076
1,583
106,854
2,249
3,374
143,136 
143,136 
143,136 
ห้วยโป่ง
34,125
12,935
7,352
2,430
30
150
22,897
1,289
9,871
68
0
 34,125
34,125 
34,125 
วังท่าดี
42,527
10,573
10,739
660
360
100
22,432
1,309
18,576
10
200
42,527 
42,527 
42,527 
บัววัฒนา
54,081
14,026
29,723
1,012
0
218
44,979
2,137
5,464
1,000
501
 54,081
54,081 
54,081 
หนองไผ่
48,846
11,084
20,142
4,495
0
352
36,073
5,309
3,319
8
4,137
48,846
48,846
48,846
วังโบสถ์
55,844
27,140
20,354
1,267
455
100
49,316
1,600
4,844
84
0
55,844 
55,844 
55,844 
ยางงาม
83,590
3,963
41,691
11,666
0
220
57,540
2,251
23,799
0
0
 83,590
83,590 
83,590 
ท่าด้วง
102,776
1,830
53,850
2,561
2,890
49
61,180
2,614
38,832
150
0
102,766
102,766 
102,766 
รวม
821,619
203,884
233,560
32,631
4,787
1,441
476,303
24,237
299,092
7,019
14,968
821,619 
821,619 
821,619 

อาชีพเกษตรกร
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปี 2553

ตำบล 
จำนวน
ครัวเรือน
ทั้งหมด
 
จำนวน
ครัวเรือน
เกษตร
   
จำนวนครัวเรือน
นอกภาคเกษตร
   
จำนวนครัวเรือนเกษตร
พืช 
ปศุสัตว์ 
ประมง 
แปรรูป 
ไร่นา
สวนผสม
 
ภาค
เกษตรอื่นๆ
 
 กองทูล
812
643
79.19
169
20.81
643
100.00
0
0.00
0
0.00 
 0.00
0
0
 0
 0.00
นาเฉลียง 
1,429 
823 
 57.59
606
42.41
770
93.56
15
1.82
0
0
18
2.19
10
1.22
10
1.22
 บ้านโภชน์
2,057
1,453
70.64
604
29.36
1,218
83.83
10
0.69
10
0.69
26
1.79
214
14.73
0
0
ท่าแดง 
2,888 
1,701
58.90
1,187
41.10
1000
58.79
70
4.12
181
10.64
50
2.94
400
23.52
0
0
เพชรละคร 
2,466
1,039
41.13
1,427
57.87
1,012
97.40
0
0
0
0
7
0.67
20
1.92
0
0
บ่อไทย 
1,951
956
49.00
995
51.00
1,087
113.70
1
0.10
0
0
65
6.80
1
0.10
1
0.10
ห้วยโป่ง 
1,465
950
64.85
515
35.15
524
55.16
0
0
0
0
425
44.74
0
0
1
0.11
วังท่าดี 
1,506 
677
44.95
829
55.05
0
0
0
0
0
0
60
8.86
10
1.48
0
0
บัววัฒนา 
1,681 
852
50.68
829
49.32
676
79.37
0
0
0
0
159
18.66
0
0
0
0
หนองไผ่ 
5,845 
893
15.28
4,952
84.72
723
80.96
0
0
0
0
72
8.06
98
10.97
0
0
วังโบสถ์ 
1,584 
1,230
77.65
354
22.35
1,207
98.13
2
0.16
0
0
1
0.08
20
1.63
0
0
ยางงาม 
1,470 
977 
66.46 
0.00 
977 
100.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
ท่าด้วง 
1,273
939
73.76
334
26.24
939
100
10
1.06
0
0
170
18.10
220
23.43
20
2.13
รวม 
26,427
13,133
49.70
13,294
50.30
10,776
82.05
108
0.82
191
1.45
1,053
8.02
993
7.56
32
0.24