ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ : เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่
ภาระกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
และสามารถพึ่งพาตนเองได้

2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการ
ผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด

3. ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการของเกษตรกร

4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร
และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

 
ฐานข้อมูลทางกฎหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์บริการองค์ความ
รู้การเกษตร
G I S
ระบบภูมิสารสนเทศ
สายด่วน
ข้อมูลภาครัฐ
สืบค้นหมายเลข
โทรศัพท์และอีเมล์
Multimedia
เกษตร
การจัดการความรู้

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่
799 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
webmaster : pom.1@hotmail.com