หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม

แบบรายงานการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม ปี 2549 ประจำเดือน สิงหาคม 2553

อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ตั้งฟาร์ม
ข้อมูลการดำเนินโครงการ

จำนวนพื้นที่ดำเนินการ (ไร่/งาน)

กิจกรรมในฟาร์ม
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
งบลงทุน/บาท
รายได้ (บาท)
หมู่ที่ 5 ต.บัววัฒนา
5-0-0
- ปลูกมะม่วง - ระยะอายุ 1 เดือน  
-
อำเภอหนองไผ่   น้ำดอกไม้สีทอง - เก็บเกี่ยว 70%  
จังหวัดเพชรบูรณ์   - ปลูกข้าวโพดหวาน - จำหน่าย 5 ตัว  
2,000
    - เลี้ยงสุกร    
21,000
           
หมู่ที่ 3 ต.วังโบสถ์
20-0-0
- เลี้ยงแพะ - อยู่ระหว่างการดำเนินการ
98,000
 
อ.หนองไผ่   - ซุ้มเรียนรู้ - อยู่ระหว่างการดำเนินการ    
จ.เพชรบูรณ์   - ป้ายแปลง - ดำเนินการแล้ว