ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ : เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
ตำบลกองทูล
ตำบลนาเฉลียง
ตำบลบ้านโภชน์
ตำบลท่าแดง
ตำบลเพชรละคร
ตำบลบ่อไทย
ตำบลห้วยโป่ง
ตำบลวังท่าดี
ตำบลบัววัฒนา
ตำบลหนองไผ่
ตำบลวังโบสถ์
ตำบลยางงาม

ตำบลท่าด้วง

 

 

 
ฐานข้อมูลทางกฎหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์บริการองค์ความ
รู้การเกษตร
G I S
ระบบภูมิสารสนเทศ
สายด่วน
ข้อมูลภาครัฐ
สืบค้นหมายเลข
โทรศัพท์และอีเมล์
Multimedia
เกษตร
การจัดการความรู้

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่
799 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
webmaster : pom.1@hotmail.com