ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ : เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่
บุคลากร

นายบรรเลง ช่างทำร่อง

เกษตรอำเภอหนองไผ่
โทร.08-6214-0547

นายจำนงค์ อำภา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรขำนาญการ
โทร 08-2406-3869
ว่าที่ร.ต.สุชาติ อินแนน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 08-9360-7359
นายวันไชย สุนทรพิพัฒน์กุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 08-1043-9959
นายวีระ กันทะปิก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 08-5731-4682
นายศักดา จันทาพูน
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
โทร. 08-1281-8519
นายสัญญา แก้วอร่าม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 08-9223-9812
นายเอกรัฐ นาถ้ำทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 08-1040-7287
นายสุภีร์ ธนะสินธุ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 08-7199-4494
นายพันธ์ศักดิ์ เตปันวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 08-7943-1118
นายวิเชียร ด้วงฉุน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 08-1786-2705
นายศรีหยัด ดอยลอม
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
โทร. 08-7194-2542
นางชีวัน ศิริรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 08-9270-0065
นางสิริพร ธนะสินธุ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 08-6202-7901
นางอรุณี หาภา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
โทร. 08-3412-4138
นางสาวสุริวัลย์ เจริญรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 08-9643-6851
นางสมพิศ กันแพงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 08-4818-5373
นางบุญชู ผุดผ่อง
แม่บ้าน
โทร. 056-562242
 
ฐานข้อมูลทางกฎหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์บริการองค์ความ
รู้การเกษตร
G I S
ระบบภูมิสารสนเทศ
สายด่วน
ข้อมูลภาครัฐ
สืบค้นหมายเลข
โทรศัพท์และอีเมล์
Multimedia
เกษตร
การจัดการความรู้

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่
799 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
webmaster : pom.1@hotmail.com