ภูมิปัญญาชาวบ้าน
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อ - สกุลเกษตรกร
ที่อยู่
กลุ่มภูมิปัญญา
ชื่อภูมิปัญญา
นายเกรียงไกร เกษาอาด เลขที่ 229 หมู่ 3 ต.กองทูล ภูมิปัญญาด้านพืช การนำมูลสัตว์มาทำแก๊สหุงต้ม
นายสำรวย อ่อนวงค์ เลขที่ 79/1 หมู่ 1 ต.นาเฉลียง ภูมิปัญญาด้านพืช การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ
นายสะอาด สุขสมบูรณ์ เลขที่ 232 หมู่ 3 ต.บ้านโภชน์ ภูมิปัญญาด้านพืช ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
นางลำดวน เทพอินทร์ เลขที่ 24 หมู่ 9 ต.ท่าแดง ภูมิปัญญาด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป ทอผ้าพื้นเมือง
นางกิติมา กองเวิน เลขที่ 0 หมู่ 12 ต.ท่าแดง ภูมิปัญญาด้านเครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว
นายสมจิตร แก่นวงค์ เลขที่ 173 หมู่ 10 ต.เพชรละคร ภูมิปัญญาด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป การทำน้ำสกัดชีวภาพ
นายสมบูรณ์ ขวัญยืน เลขที่ 134 หมู่ 1 ต.บ่อไทย ภูมิปัญญาด้านเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช
นางบุญเรือง เบ้าชาลี เลขที่ 92/1 หมู่ 4 ต.ห้วยโป่ง ภูมิปัญญาด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป มะขามคลุก
นายสมศรี อ่ำวงษ์ เลขที่ 0 หมู่ 3 ต.วังท่าดี ภูมิปัญญาด้านพืช น้ำสกัดชีวภาพ
นายสุทธี ดอนเหนือ เลขที่ 27 หมู่ 4 ต.บัววัฒนา ภูมิปัญญาด้านพืช ปุ๋ยชีวภาพ
นายเล็ก สุขแสง เลขที่ 487 หมู่ 2 ต.หนองไผ่ ภูมิปัญญาด้านพืช เกษตรอินทรีย์
นายจันทร์ นะราวงค์ เลขที่ 86 หมู่ 8 ต.วังโบสถ์ ภูมิปัญญาด้านพืช น้ำสัมควันไม้
นายถวิล ทองบุตรดี เลขที่ 324 หมู่ 8 ต.ยางงาม ภูมิปัญญาด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป ปุ๋ยหมักชีวภาพ
นางอารีย์ อินทร์เจริญ เลขที่ 0 หมู่ 8 ต.ยางงาม ภูมิปัญญาด้านพืช น้ำส้มควันไม้