ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ : เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่
ประวัติความเป็นมาของสำนักงาน

ที่ตั้ง

                 อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 13 ตำบล 127 หมู่บ้าน อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มแบบท้องกะทะ ประกอบด้วยเนินเขา ป่าและที่ราบเป็นดอนๆ สลับกันไป ลาดเทจากเหนือลงใต้ มีเทือกเขาขนาบกันสองข้างฝั่งตะวันออกและตะวันตก ตอนกลางเป็นแม่น้ำป่าสัก คลองหนองบึงไหลสู่แม่น้ำป่าสัก มีพื้นที่ 850,265 ไร่ เป็นพื้นที่เขตภูเขาและป่าไม้ 280,574 หรือประมาณ 33% ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ที่ราบเชิงเขา ที่ดอนและ ที่ราบลุ่มในการเกษตร 67% หรือประมาณ 569,691 ไร่

             อาณาเขต 
                          ทิศเหนือ                ติดต่อกับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
                           ทิศใต้                    ติดต่อกับอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
                           ทิศตะวันออก         ติดต่อกับอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
                           ทิศตะวันตก           ติดต่อกับอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

            การแบ่งเขตการปกครอง
                             อำเภอหนองไผ่ แบ่งการปกครองเป็น 13 ตำบล 127 หมู่บ้าน 2 เทศบาล ดังนี้
                              ตำบลกองทูล มี 8 หมู่บ้าน         
                              ตำบลท่าแดง มี 13 หมู่บ้าน            
                              ตำบลท่าด้วง มี 8 หมู่บ้าน           
                              ตำบลวังท่าดี  มี 8 หมู่บ้าน            
                              ตำบลวังโบสถ์ มี 8 หมู่บ้าน         
                              ตำบลบ่อไทย มี 12 หมู่บ้าน            
                              ตำบลนาเฉลียง  มี 13 หมู่บ้าน      
                              ตำบลหนองไผ่  มี 14 หมู่บ้าน        
                              ตำบลบัววัฒนา  มี 8 หมู่บ้าน    
                              ตำบลบ้านโภชน์  มี 10 หมู่บ้าน        
                              ตำบลเพชรละคร  มี 11 หมู่้บ้าน      
                              ตำบลยางงาม  มี 10 หมู่บ้าน          
                              ตำบลห้วยโป่ง  มี 7 หมู่บ้าน         

                ประชากรและเกษตรกร
                               อำเภอหนองไผ่ มีประชากรทั้งหมด 27,939 ครัวเรือน เป็นเกษตรกร 19,256 ครัวเรือน หรือร้อยละ 69

                การคมนาคม
                               อำเภอหนองไผ่ มีถนนสายสำคัญที่ติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดและตำบล ดังนี้
                               1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 21 สายสระบุรี-หล่มสัก
                               2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2275 สายเพชรบูรณ์-วิเชียรบุรี
                               3. ทางหลวงชนบท สายนาเฉลียง-ซับพุทรา
                               4. ทางหลวงชนบท สายบ้านโภชน์-เพชรละคร
                               5. ทางหลวงชนบท สายบ้านหนองไลย์-บ่อไทย
                               6. ทางหลวงชนบท สายบ้านโภชน์-ซับชมพู
                               7. ทางหลวงชนบท สายหนองไผ่-วังท่าดี
                               8. ทางหลวงชนบท สายบ้านลำบัว-บ้านลำประสาน
                                   สำหรับเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล บางส่วนยังเป็นถนนลูกรัง ใช้สัญจร ไม่สะดวกในช่วงฤดูฝน

              แหล่งน้ำ
                                อำเภอหนองไผ่ มีแหล่งน้ำที่สำคัญ ดังนี้
                                1. แม่น้ำป่าสัก เป้นแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ไหลผ่านจากเหนือถึงใต้ ของอำเภอผ่านตำบลห้วยโป่ง ตำบลนาเฉลียง ตำบลวังโบสถ์ ตำบลกองทูล ตำบลหนองไผ่ ตำบลบ้านโภชน์ สภาพน้ำไม่สม่ำเสมอในช่วงฤดูฝน น้ำมากจะท่วม ล้นสองฝั่งแม่น้ำ ในฤดูแล้งน้ำจะมีปริมาณน้อย มากจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรได้
                                2. แหล่งน้ำเพื่อการชลประทาน
                                   2.1 อ่างเก็บน้ำเขาธง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ตั้งอยูหมู่ 6 ตำบลยางงาม
                                   2.2 อ่างเก็บน้ำคลองยาว เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่
                                   2.3 อ่างเก็บน้ำวังอ่าง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบัววัฒนา
                                   2.4 อ่างเก็บน้ำเฉลียงลับ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่      ตำบลบ่อไทย
                                   2.5 บึงกันเจม เป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ ตำบลเพชรละคร                                         

                 สภาพปัญหาสำคัญทางด้านการเกษตร คือ การขาดแคลนด้านโครงการพื้นฐาน ได้แก่ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ไฟฟ้า และถนนในบางพื้นที่ การประกอบอาชีพ ด้านราคาปัจจัยการผลิตการถือครองที่ดิน แรงงาน และการว่างงานหลังฤดู
เก็บเกี่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเสื่อมโทรมขาดการบริหารจัดการและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

                แนวทางการพัฒนาการเกษตรของอำเภอ จึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
โดยใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกลไกหลักในการค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไข ตลอดจนดำเนิน
การแก้ไขตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้

              วัตถุประสงค์
                 1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการผลิต/การแปรรูป และการบริหารองค์กรทางด้านการเกษตร ตามความ
                     ต้องการของชุมชน     
                 2. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และองค์กรของชุมชนให้มีความสามารถที่จะแข่งขันในตลาด
                      ทั้งในและนอกประเทศ
                 3. ส่งเสริมและพัฒนา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นต้นทุนดั้งเดิมของชุมชนที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืน    
 

ฐานข้อมูลทางกฎหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์บริการองค์ความ
รู้การเกษตร
G I S
ระบบภูมิสารสนเทศ
สายด่วน
ข้อมูลภาครัฐ
สืบค้นหมายเลข
โทรศัพท์และอีเมล์
Multimedia
เกษตร
การจัดการความรู้

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่
799 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
webmaster : pom.1@hotmail.com