ศูนย์บริการฯ

ตำบล
ที่ตั้ง
เลขานุการศูนย์ฯ
ประธานศูนย์ฯ
ต.กองทูล
หมู่ที่ 2
นายวิเชียร ด้วงฉุน นางอารี สัตตะพรหม
ต.นาเฉลียง
หมู่ที่ 9
นางอรุณี หาภา นายเพ็ง  กุลสง
ต.บ้านโภชน์
หมู่ที่ 3
นายวันไชย  สุนทรพิพัฒน์กุล นายพร  คุณดี
ต.ท่าแดง
หมู่ที่ 7
นายสุภีร์  ธนะสินธุ์ นายบุญยงค์  ปะสาวะโพธิ์
ต.เพชรละคร
หมู่ที่ 13
ว่าที่ร.ต.สุชาติ  อินแนน นายประยูร  เครื่องลาย
ต.บ่อไทย
หมู่ที่ 11
นายวีระ  กันทะปิก นายบุญรวม พีรี
ต.ห้วยโป่ง
หมู่ที่ 1
นางชีวัน  ศิริรัตน์ นายวิรัตน์  บุญคุณ
ต.วังท่าดี
หมู่ที่ 3
นายสัญญา  แก้วอร่าม นายสุริยา  มาขุมเหล็ก
ต.บัววัฒนา
หมู่ที่ 1
นายเอกรัฐ  นาถ้ำทอง นายอุบล โยธาจันทร์
ต.หนองไผ่
หมู่ที่ 4
นายจำนงค์  อำภา นายสุนทร  จีนะสอน
ต.วังโบสถ์
หมู่ที่ 5
นายศรีหยัด  ดอยลอม นายอัครพล งามดี
ต.ยางงาม
หมู่ที่ 10
นายศักดา  จันทาพูน นายลำดวน นิ่มมานะ
ต.ท่าด้วง
หมู่ที่ 6
นายพันธ์ศักดิ์ เตปันวงศ์ นายบุญเลิศ มาศรี


รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ฯ ต.ห้วยโป่ง

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายวิรัตน์ บุญคุณ
ประธานคณะกรรมการฯ
128
4
 
2
นายเกรียงไกร ประสบลาภ
กรรมการ
84
1
 
3
นายสุรัส ทองสังข์
กรรมการ
93
5
 
4
นายประเสริฐ ทักษิณ
กรรมการ
92/1
2
 
5
นายก้องเกียรติ ทองเพ็ง
กรรมการ
218
3
 
6
นายกง แถวอุทุม
กรรมการ
161
3
 
7
นายราเมธ ฉิมมา
กรรมการ
82
6
 
8
นายนิกร แก้วเบี่ยง
กรรมการ
142
1
 
9
นายประกิจ ศรีวังคำ
กรรมการ
87
2
 
10
นายสมจิตร กั้นวงษ์
กรรมการ
16
7
 
11
นายใหม่ วงค์จันทรา
กรรมการ
42
4
 
12
นายผัด สิงห์รักษ์
กรรมการ
100
5
 
13
นายวิโรจน์ สุเต็ม
กรรมการ
37
6
 
14
นายเหนี่ยน บุญกาวิน
กรรมการ
20
7
 
15
นางชีวัน ศิริรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
799
6
 
16
นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
29
1
 


รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ฯ ต.บ่อไทย

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายบุญรวม พีรี
ประธานคณะกรรมการฯ
140
4
 
2
นายถนอม พาลี
กรรมการ
204
2
 
3
นายสมัย หงษ์ชัยภูมิ
กรรมการ
97
3
 
4
นางภัทรวดี นวลศรี
กรรมการ
15
5
 
5
นายเพี้ยน สาริกา
กรรมการ
22
6
 
6
นายศิลา สินชัย
กรรมการ
24
7
 
7
นายเสวียน ไพศาลพันธุ์
กรรมการ
13
1
 
8
นายคณึง แสงทอง
กรรมการ
101
8
 
9
นาอรรถพล แผ่นกระโทก
กรรมการ
119
9
 
10
นายเอกเพชร คำภา
กรรมการ
284/2
10
 
11
นายภิลา วงค์สาขา
กรรมการ
333
11
 
12
นายสมพจน์ คงเกิด
กรรมการ
19
12
 
13
นายเวียน พัดเย็น
กรรมการ
385
13
 
14
นางปราณี วงค์ศา
กรรมการ
312
13
 
15
นายวีระ กันทะปิก
กรรมการและเลขานุการ
299
1
 
16
นางชฎาวรรณ ศรีมงคล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
126
11
 


รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ฯ ต.วังท่าดี

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายสุริยา มาขุมเหล็ก
ประธานคณะกรรมการฯ
331
7
 
2
นายสุเทพ คะเซ็นหาร
กรรมการ
6/2
1
 
3
นางใครแคน จันทร์หม่อน
กรรมการ
43/1
2
 
4
นายสว่าง ทองแพง
กรรมการ
76
3
 
5
นายคำหล้า แก้วดอก
กรรมการ
82
3
 
6
นายอนันต์ มะโนฮอง
กรรมการ
19/2
4
 
7
นางรัชนี สิงห์ที
กรรมการ
312
4
 
8
นายสังวร เอี่ยมมา
กรรมการ
275
5
 
9
นายวิโรจน์ ห่วงสกุลรัตน์
กรรมการ
181
6
 
10
นายสายชล พันธ์อาทิตย์
กรรมการ
50
6
 
11
นางปราณี มูลอำคา
กรรมการ
36
7
 
12
นางวาสนา ด้วงทอง
กรรมการ
2/2
8
 
13
นางสายทอง แซ่อุ่น
กรรมการ
464/2
9
 
14
นายศุภโชค หินเบี้ย
กรรมการ
79
6
 
15
นายสัญญา แก้วอร่าม
กรรมการและเลขานุการ
799/13
6
 
16
นางสาวกัลยวรรธน์ กำเลิศสิงห์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ฯ ต.เพชรละคร

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายประยูร เครื่องลาย
ประธานคณะกรรมการฯ
127
2
 
2
นายสุภาพ สิงห์สาย
กรรมการ
360
12
 
3
นายสระมน ภักดีแก้ว
กรรมการ
125
6
 
4
นายสมจิตร แก่นวงค์
กรรมการ
1734
10
 
5
นายสมควร สีโหง
กรรมการ
62
9
 
6
นายธานี ยะสาธะโร
กรรมการ
184
11
 
7
นายดาวเรือง คำลือ
กรรมการ
225
5
 
8
นายไตรภูมิ เปรมปรี
กรรมการ
73
7
 
9
นายแสง คิดไร่
กรรมการ
231
1
 
10
นายขำ เรืองศรี
กรรมการ
42
3
 
11
นายสัมฤทธิ์ สะท้าน
กรรมการ
 
12
นายบุญเส็ง ทาส่วย
กรรมการ
     
13
นายปวีร์ อันภักดี
กรรมการ
     
14
นายพิกุล ทำเกาะ
กรรมการ
     
15
ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อินแนน
กรรมการและเลขานุการ
225
3
 
16
นางสาววาสนา หล้าสุด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ฯ ต.บัววัฒนา

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายอุบล โยธาจันทร์
ประธานคณะกรรมการฯ
770
5
 
2
นายถวิล ยวงเงิน
กรรมการ
97/1
7
 
3
นายสมบัติ ลากุล
กรรมการ
115
2
 
4
นายแสน ศรีนาราง
กรรมการ
195
3
 
5
นายสุทธี ดอนเหนือ
กรรมการ
27
4
 
6
นายทวีเดช จันทร์วัตร
กรรมการ
477
1
 
7
นายเฉลียว คำเพลิง
กรรมการ
4
1
 
8
นายเก่ง มีนนท์
กรรมการ
43
1
 
9
นายเสน่ห์ ยิ้มฉุน
กรรมการ
373
8
 
10
นายสำราญ อินจำปา
กรรมการ
140
3
 
11
นางวงเดือน อุดทา
กรรมการ
56
7
 
12
นางเครือวัลย์ บงแก้ว
กรรมการ
35
3
 
13
นางยุพิน คงอยู่นาน
กรรมการ
28
4
 
14
นายวินัย กันศรี
กรรมการ
6
 
15
นายเอกรัฐ นาถ้ำทอง
กรรมการและเลขานุการ
1
 
16
นายกรุง อำนาจ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
82
12
 

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ฯ ต.นาเฉลียง

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายเพ็ง กุลสง
ประธานคณะกรรมการฯ
22
9
 
2
นายสำรวย อ่อนวงศ์
กรรมการ
79/1
1
 
3
นางทองพิศ เจนวิถึ
กรรมการ
42
2
 
4
นางบุษบา เหง้าสารี
กรรมการ
219
3
 
5
นายจรูญ คำมา
กรรมการ
42
6
 
6
นายสมบูรณ์ สุทธิประภา
กรรมการ
412
7
 
7
นางขนิษฐ์ มีเปี่ยม
กรรมการ
26
3
 
8
นายสมคิด นาคอ่อน
กรรมการ
33
8
 
9
นายปราโมทย์ กุลพุทธา
กรรมการ
82
2
 
10
นางสุวรรณ แก่นบุญ
กรรมการ
60
9
 
11
นายสมหวัง กุรินทร์
กรรมการ
4/1
5
 
12
นายประหยัด บุญเรือง
กรรมการ
54
5
 
13
นางวัลภา พรหมบุญ
กรรมการ
23
4
 
14
นายคำพันธ์ หงษ์ลอย
กรรมการ
544
9
 
15
นางอรุณี หาภา
กรรมการและเลขานุการ
99
15
 
16
นายสุพี ทองปั้น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
40/2
6
 

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ฯ ต.ท่าแดง

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
ประธานคณะกรรมการฯ
66/6
10
 
2
นายปรีชา วิจารวงษ์
กรรมการ
17
6
 
3
นายสมเจษ ชาญพหล
กรรมการ
60
2
 
4
นายขันตี หุมสิน
กรรมการ
202/3
3
 
5
นายบุญส่วน บัวระพา
กรรมการ
293/1
3
 
6
นายสุชาติ เข็มราษฎร
กรรมการ
84
1
 
7
นายชูศักดิ์ อุทากิจ
กรรมการ
85
7
 
8
นายบำเพ็ญ สุปะไตย
กรรมการ
58
9
 
9
นายอ้วม คุ้มสุวรรณ
กรรมการ
28
4
 
10
นางเกลี้ย นวนปัน
กรรมการ
145
5
 
11
นางยุวดี เมืองหนองจอก
กรรมการ
16
9
 
12
นายสุธรรม เหล็กหล่ม
กรรมการ
52
7
 
13
นายสุภาพ ศรีนุ
กรรมการ
138
8
 
14
นายทองพับ คงพลอย
กรรมการ
52
14
 
15
นายสุภีร์ ธนะสินธุ์
กรรมการและเลขานุการ
799/14
6
 
16
นายวิวัฒน์ ชายลม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
75
64
 

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ฯ ต.หนองไผ่

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายสุนทร จีนะสอน
ประธานคณะกรรมการฯ
88
8
 
2
นายประเชิญ ป้องทา
กรรมการ
179
10
 
3
นายนำ เรืองทรัพย์
กรรมการ
67
10
 
4
นางจิตรลัดดา ยนตะศาต
กรรมการ
49
1
 
5
นายเล็ก สุขแสง
กรรมการ
487
2
 
6
จอ.ไพศาล ชนรักสุข
กรรมการ
240
9
 
7
นายสมนึก พรมฆ้อง
กรรมการ
112
7
 
8
นายประเสริฐ หอกคำ
กรรมการ
193
12
 
9
นางทองเหลือง เที่ยงธรรม
กรรมการ
46/1
6
 
10
นายผิว พรหมเสนา
กรรมการ
274
1
 
11
นายสุเทพ นนทโคตร
กรรมการ
181/1
3
 
12
นายประศักดิ์ มุ้ยแก้ว
กรรมการ
2089
12
 
13
นายมานะ เนียมคล้าย
กรรมการ
1503
14
 
14
นายเพชร ชนะภัย
กรรมการ
190
1
 
15
นายจำนงค์ อำภา
กรรมการและเลขานุการ
109
5
 
16
นางสาวรัตติยา ธิปันแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
888
16
 


รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ฯ ต.บ้านโภชน์

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายพร คุณดี
ประธานคณะกรรมการฯ
20/1
2
 
2
นายมนูญ วังอินทร์
กรรมการ
18/2
2
 
3
นายสายทอง กำไลทอง
กรรมการ
172
4
 
4
นายเมตร อินดีคำ
กรรมการ
9
10
 
5
นายช่วง โนวงษ์
กรรมการ
56
12
 
6
นายสุพจน์ กระพันเขียว
กรรมการ
170/1
11
 
7
นายเอนก สุขสอาด
กรรมการ
2
6
 
8
นายนฤชัย คลังระหัส
กรรมการ
20
13
 
9
นางวาสนา เชียงศรี
กรรมการ
158
11
 
10
นายสมเจตน์ เรืองสกุล
กรรมการ
82/1
8
 
11
นายวิเชียร แก้วประภา
กรรมการ
155
5
 
12
นายปาน เนียมหอม
กรรมการ
46
6
 
13
นายสะอาด สุขสมบูรณ์
กรรมการ
232
3
 
14
นายสมพงษ์ สวัสดิ์นะที
กรรมการ
77
7
 
15
นายวันไชย สุนทรพิพัฒน์กุล
กรรมการและเลขานุการ
783
5
 
16
นายเจนวิทย์ สังขะเลขา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
121
11
 

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ฯ ต.กองทูล

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นางอารี สัตตะพรหม
ประธานคณะกรรมการฯ
     
2
นายสมพงษ์ กองอ้น
กรรมการ
     
3
นางนาตยา พรานระวัง
กรรมการ
     
4
นางสุภีร์ มณีธรรม
กรรมการ
     
5
นายถวิล สีปลาด
กรรมการ
     
6
นายสมเจต ปัญญามัง
กรรมการ
     
7
นายไพบูลย์ จันทร์เทา
กรรมการ
     
8
นางสุนันทา ขวัญทอง
กรรมการ
     
9
นายอำนวย จันทร์ไทย
กรรมการ
     
10
นายสุนันท์ ทุ่มเกตุ
กรรมการ
     
11
นายอาทิตย์ สีนวลจันทร์
กรรมการ
     
12
นายไตรรัตน์ ศรีอัชชา
กรรมการ
     
13
นางดอกเอื้อง เขตรพรม
กรรมการ
     
14
นางสาวิตรี เมฆทา
กรรมการ
     
15
นายวิเชียร ด้วงฉุน
กรรมการและเลขานุการ
     
16
นายคัมภีร์ ศิลาโชติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ฯ ต.ท่าด้วง

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายบุญเลิศ มาศรี
ประธานคณะกรรมการฯ
     
2
นายสมร โพชะไว
กรรมการ
     
3
นายนิคม กัลยาประสิทธิ์
กรรมการ
     
4
นายอุดม ใสไหม
กรรมการ
     
5
นายสมศักดิ์ ออกเจนจบ
กรรมการ
     
6
นายมนตรี อินปาน
กรรมการ
     
7
นายนิคม หาญคำ
กรรมการ
     
8
นายเสมอ พิมพ์สาลี
กรรมการ
     
9
นางพร จันทร์พิลา
กรรมการ
     
10
นายดำรค์เกียรติ วิโรจน์นพรัตน์
กรรมการ
     
11
นายอำพร ศิริสม
กรรมการ
     
12
นายสมนึก เล็กกะโห้
กรรมการ
     
13
นายสำราญ วังคีรี
กรรมการ
     
14
นางรัศมี บุตรพรม
กรรมการ
     
15
นายพันธ์ศักดิ์ เตปันวงค์
กรรมการและเลขานุการ
     
16
นายโมด นาราศรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ฯ ต.ยางงาม

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายลำดวน นิ่มมานะ
ประธานคณะกรรมการฯ
9
8
 
2
นายธนะพล ทานะมัย
กรรมการ
103
10
 
3
นายวินัย นมนาน
กรรมการ
502
2
 
4
นายธง แก้วแกมทอง
กรรมการ
256
7
 
5
นายพอน หลงใจคอย
กรรมการ
415
1
 
6
นายเพียร ประกอบเพียร
กรรมการ
496
10
 
7
นางมาเรียม อยู่แบน
กรรมการ
166
5
 
8
นายเกษม กิ่งก้าน
กรรมการ
303
6
 
9
นายถวิล ทองบุตรดี
กรรมการ
324
8
 
10
นายเจริญ ลพเมือง
กรรมการ
30
9
 
11
นายมานะ โชติพรม
กรรมการ
86
3
 
12
นางจำนงค์ ขรสิงห์
กรรมการ
55/17
9
 
13
นายสังวาลย์ กองไตร
กรรมการ
49
4
 
14
นายเจริญ เกษศรีสังข์
กรรมการ
270
1
 
15
นายศักดา จันทาพูน
กรรมการและเลขานุการ
987
5
 
16
นางพรนุช เด็ดแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ฯ ต.วังโบสถ์

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายอัครพล งามดี
ประธานคณะกรรมการฯ
     
2
นางวริศรา นนทะสัน
กรรมการ
     
3
นายสมศักดิ์ เมืองจันทร์
กรรมการ
     
4
นายแสวง นวลนิล
กรรมการ
     
5
นายบุญเกิด นิลาวรรณ์
กรรมการ
     
6
นางจำปา แสนมี
กรรมการ
     
7
นางสาวพรรษพร ปรุงโนนลาน
กรรมการ
     
8
นายคำสิงห์ เอี่ยมศรี
กรรมการ
     
9
นางพัชรี ทีทอง
กรรมการ
     
10
นายจวน ปิ่นทอง
กรรมการ
     
11
นายสีดา ถิ่นนารา
กรรมการ
     
12
นายบุญเฟื่อง ถุนพุฒดม
กรรมการ
     
13
นายสุนทร เหล่าอัน
กรรมการ
     
14
นางศิริวรรณ พลพิมพ์
กรรมการ
     
15
นายศรีหยัด ดอยลอม
กรรมการและเลขานุการ
224
5
 
16
นายฉัตรภัทร ศิริบุญนาม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ