ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2553

ตำบล
จำนวนศูนย์หลัก
(ศูนย์)
จำนวนศูนย์เครือข่าย
(ศูนย์)
กิจกรรม
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ผลที่คาดว่าจได้รับ/
คาดว่าจะได้รับ
ยางงาม 1 - พืชผักปลอดภัยจากสารพิษ พ.ค. - ส.ค. เกษตรกรมีความรู้นำไปปฏิบัติได้