ตำบลบ้านโภชน์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบศูนย์ ชื่อ นายวันไชย สุนทรพิพัฒน์กุล ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
   
ชาย
หญิง
ทั้งหมด
เกษตรกร
1
บ้านโภชน์
379
407
194
135
2
บ้านน้ำวิ่ง
292
298
132
102
3
บ้านโภชน์
276
305
154
112
4
บ้านคลองกระโบน
253
288
93
67
5
บ้านคลองไพร
147
142
81
49
6
บ้านซับเดื่อ
365
379
219
181
7
บ้านเนินสวรรค์
355
310
165
131
8
บ้านซับชมภู
546
489
262
182
9
บ้านโภชน์
468
526
238
75
10
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
140
128
65
45
11
บ้านสามแยกฝั่งตะวันออก
367
379
163
140
12
บ้านโพธิ์เจดีย์ลอย
334
293
142
120
 
รวม
4,328
4,373
2,057
1,453

 

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายพร คุณดี
ประธานคณะกรรมการฯ
20/1
2
 
2
นายมนูญ วังอินทร์
กรรมการ
18/2
2
 
3
นายสายทอง กำไลทอง
กรรมการ
172
4
 
4
นายเมตร อินดีคำ
กรรมการ
9
10
 
5
นายช่วง โนวงษ์
กรรมการ
56
12
 
6
นายสุพจน์ กระพันเขียว
กรรมการ
170/1
11
 
7
นายเอนก สุขสอาด
กรรมการ
2
6
 
8
นายนฤชัย คลังระหัส
กรรมการ
20
13
 
9
นางวาสนา เชียงศรี
กรรมการ
158
11
 
10
นายสมเจตน์ เรืองสกุล
กรรมการ
82/1
8
 
11
นายวิเชียร แก้วประภา
กรรมการ
155
5
 
12
นายปาน เนียมหอม
กรรมการ
46
6
 
13
นายสะอาด สุขสมบูรณ์
กรรมการ
232
3
 
14
นายสมพงษ์ สวัสดิ์นะที
กรรมการ
77
7
 
15
นายวันไชย สุนทรพิพัฒน์กุล
กรรมการและเลขานุการ
783
5
 
16
นายเจนวิทย์ สังขะเลขา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
121
11