ตำบลบัววัฒนา
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบศูนย์ ชื่อ นายเอกรัฐ นาถ้ำทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
ทั้งหมด
เกษตรกร
1
บัววัฒนา
492
493
257
93
2
ไร่เหนือ
588
535
267
150
3
เนินมะค่าน้อย
425
440
239
122
4
วังอ่าง
329
313
180
102
5
โคกพัฒนา
428
427
247
102
6
ลำตาเณร
252
226
175
102
7
ซับวารินทร์
336
334
209
103
8
ลำประสาน
173
173
107
78
 
รวม
3,023
2,941
1,681
852

 

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายอุบล โยธาจันทร์
ประธานคณะกรรมการฯ
770
5
 
2
นายถวิล ยวงเงิน
กรรมการ
97/1
7
 
3
นายสมบัติ ลากุล
กรรมการ
115
2
 
4
นายแสน ศรีนาราง
กรรมการ
195
3
 
5
นายสุทธี ดอนเหนือ
กรรมการ
27
4
 
6
นายทวีเดช จันทร์วัตร
กรรมการ
477
1
 
7
นายเฉลียว คำเพลิง
กรรมการ
4
1
 
8
นายเก่ง มีนนท์
กรรมการ
43
1
 
9
นายเสน่ห์ ยิ้มฉุน
กรรมการ
373
8
 
10
นายสำราญ อินจำปา
กรรมการ
140
3
 
11
นางวงเดือน อุดทา
กรรมการ
56
7
 
12
นางเครือวัลย์ บงแก้ว
กรรมการ
35
3
 
13
นางยุพิน คงอยู่นาน
กรรมการ
28
4
 
14
นายวินัย กันศรี
กรรมการ
6
 
15
นายเอกรัฐ นาถ้ำทอง
กรรมการและเลขานุการ
1
 
16
นายกรุง อำนาจ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
82
12