ตำบลบ่อไทย
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบศูนย์ ชื่อ นายวีระ กันทะปิก ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
ทั้งหมด
เกษตรกร
1
โคกเจริญ

300

327
138
61
2
ตีบใต้
641
640
213
89
3
โนนสีทอง
316
319
120
88
4
วังสงวน
298
309
212
95
5
บ่อไทย
522
486
135
48
6
โนนดู่
403
369
147
76
7
นาวังแหน
407
408
172
91
8
วังเจริญรัตน์
285
288
131
74
9
ป่าคาย
263
279
105
59
10
โนนตูม
299
307
120
62
11
เนินสว่าง
313
303
110
74
12
โนนสมบูรณ์
166
150
62
25
13
ไทรงาม
404
408
165
50
14
เจริญพัฒนา
303
317
121
64
 
รวม
4,920
4,910
1,951
956

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบศูนย์ ชื่อ นายวีระ กันทะปิก ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายบุญรวม พีรี
ประธานคณะกรรมการฯ
140
4
 
2
นายถนอม พาลี
กรรมการ
204
2
 
3
นายสมัย หงษ์ชัยภูมิ
กรรมการ
97
3
 
4
นางภัทรวดี นวลศรี
กรรมการ
15
5
 
5
นายเพี้ยน สาริกา
กรรมการ
22
6
 
6
นายศิลา สินชัย
กรรมการ
24
7
 
7
นายเสวียน ไพศาลพันธุ์
กรรมการ
13
1
 
8
นายคณึง แสงทอง
กรรมการ
101
8
 
9
นาอรรถพล แผ่นกระโทก
กรรมการ
119
9
 
10
นายเอกเพชร คำภา
กรรมการ
284/2
10
 
11
นายภิลา วงค์สาขา
กรรมการ
333
11
 
12
นายสมพจน์ คงเกิด
กรรมการ
19
12
 
13
นายเวียน พัดเย็น
กรรมการ
385
13
 
14
นางปราณี วงค์ศา
กรรมการ
312
13
 
15
นายวีระ กันทะปิก
กรรมการและเลขานุการ
299
1
 
16
นางชฎาวรรณ ศรีมงคล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
126
11