ตำบลห้วยโป่ง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบศูนย์ ชื่อ นางชีวัน ศิริรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
ทั้งหมด
เกษตรกร
1
กกกะแบก
314
370
153
92
2
ห้วยโป่ง
601
614
253
146
3
ไผ่ขวาง
654
677
306
194
4
ใหม่สามัคคี
784
844
330
204
5
ปู่จ้าว
443
450
185
132
6
เขาถ้ำพระ
256
200
110
99
7
เขาถ้ำโถ
283
253
128
83
 
รวม
3,335
3,408
1,465
950

 

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายวิรัตน์ บุญคุณ
ประธานคณะกรรมการฯ
128
4
 
2
นายเกรียงไกร ประสบลาภ
กรรมการ
84
1
 
3
นายสุรัส ทองสังข์
กรรมการ
93
5
 
4
นายประเสริฐ ทักษิณ
กรรมการ
92/1
2
 
5
นายก้องเกียรติ ทองเพ็ง
กรรมการ
218
3
 
6
นายกง แถวอุทุม
กรรมการ
161
3
 
7
นายราเมธ ฉิมมา
กรรมการ
82
6
 
8
นายนิกร แก้วเบี่ยง
กรรมการ
142
1
 
9
นายประกิจ ศรีวังคำ
กรรมการ
87
2
 
10
นายสมจิตร กั้นวงษ์
กรรมการ
16
7
 
11
นายใหม่ วงค์จันทรา
กรรมการ
42
4
 
12
นายผัด สิงห์รักษ์
กรรมการ
100
5
 
13
นายวิโรจน์ สุเต็ม
กรรมการ
37
6
 
14
นายเหนี่ยน บุญกาวิน
กรรมการ
20
7
 
15
นางชีวัน ศิริรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
799
6
 
16
นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
29
1