ตำบลกองทูล
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบศูนย์ ชื่อ นายวิเชียร ด้วงฉุน ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
   
ชาย
หญิง
ทั้งหมด
เกษตรกร
1
วังชงโค
257
276
120
90
2
กองทูล
264
285
129
96
3
กองทูล
281
299
135
82
4
น้ำเขียว
311
284
135
93
5
เนินมะเกลือ
215
201
104
49
6
ท่าทอง
58
153
83
58
7
เนินพัฒนา
454
451
232
129
8
หนองบัวทอง
243
221
106
66
 
รวม
1,555
1,840
812
643

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นางอารี สัตตะพรหม
ประธานคณะกรรมการฯ
     
2
นายสมพงษ์ กองอ้น
กรรมการ
     
3
นางนาตยา พรานระวัง
กรรมการ
     
4
นางสุภีร์ มณีธรรม
กรรมการ
     
5
นายถวิล สีปลาด
กรรมการ
     
6
นายสมเจต ปัญญามัง
กรรมการ
     
7
นายไพบูลย์ จันทร์เทา
กรรมการ
     
8
นางสุนันทา ขวัญทอง
กรรมการ
     
9
นายอำนวย จันทร์ไทย
กรรมการ
     
10
นายสุนันท์ ทุ่มเกตุ
กรรมการ
     
11
นายอาทิตย์ สีนวลจันทร์
กรรมการ
     
12
นายไตรรัตน์ ศรีอัชชา
กรรมการ
     
13
นางดอกเอื้อง เขตรพรม
กรรมการ
     
14
นางสาวิตรี เมฆทา
กรรมการ
     
15
นายวิเชียร ด้วงฉุน
กรรมการและเลขานุการ
     
16
นายคัมภีร์ ศิลาโชติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ