ตำบลนาเฉลียง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบศูนย์ ชื่อ นางอรุณี หาภา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
ทั้งหมด
เกษตรกร
1
วังรี
457
481
159
96
2
ปากคลองกรวด
415
477
147
81
3
โรงบ่ม
385
398
153
116
4
หัวโตก
484
492
191
128
5
ต้นยาง
126
140
46
31
6
นาเฉลียง
411
466
172
86
7
หนองไลย์
402
500
174
69
8
ห้วยน้ำบ่อ
214
227
86
25
9
โคกสว่าง
556
657
240
130
10
น้ำพุ
146
147
61
61
 
รวม
3,596
3,985
1,429
823

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายเพ็ง กุลสง
ประธานคณะกรรมการฯ
22
9
 
2
นายสำรวย อ่อนวงศ์
กรรมการ
79/1
1
 
3
นางทองพิศ เจนวิถึ
กรรมการ
42
2
 
4
นางบุษบา เหง้าสารี
กรรมการ
219
3
 
5
นายจรูญ คำมา
กรรมการ
42
6
 
6
นายสมบูรณ์ สุทธิประภา
กรรมการ
412
7
 
7
นางขนิษฐ์ มีเปี่ยม
กรรมการ
26
3
 
8
นายสมคิด นาคอ่อน
กรรมการ
33
8
 
9
นายปราโมทย์ กุลพุทธา
กรรมการ
82
2
 
10
นางสุวรรณ แก่นบุญ
กรรมการ
60
9
 
11
นายสมหวัง กุรินทร์
กรรมการ
4/1
5
 
12
นายประหยัด บุญเรือง
กรรมการ
54
5
 
13
นางวัลภา พรหมบุญ
กรรมการ
23
4
 
14
นายคำพันธ์ หงษ์ลอย
กรรมการ
544
9
 
15
นางอรุณี หาภา
กรรมการและเลขานุการ
99
15
 
16
นายสุพี ทองปั้น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
40/2
6