ตำบลเพชรละคร

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบศูนย์ ชื่อ ว่าที่ร.ต.สุชาติ อินแนน ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
ทั้งหมด
เกษตรกร
1
เพชรละคร
324
337
131
63
2
เนินมะค่า
782
760
308
116
3
สามสวน
383
392
147
41
4
ลำลวงใต้
321
307
136
59
5
ท่าเสาตะวันตก
509
493
187
97
6
สระเกษ
423
419
185
88
7
ท่าเสาตะวันออก
380
385
152
94
8
เกษมสุข
708
647
291
94
9
ซับตะเคียนทอง
578
560
205
75
10
สระแก้ว
361
364
155
73
11
เนินสวรรค์
419
398
146
65
12
เรืองสำราญ
458
431
171
92
13
ไผ่ทอง
339
338
132
60
14
เจริญทรัพย์
341
330
129
75
 
รวม
6,326
6,161
2,475
1,092

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ฯ

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายประยูร เครื่องลาย
ประธานคณะกรรมการฯ
127
2
 
2
นายสุภาพ สิงห์สาย
กรรมการ
360
12
 
3
นายสระมน ภักดีแก้ว
กรรมการ
125
6
 
4
นายสมจิตร แก่นวงค์
กรรมการ
1734
10
 
5
นายสมควร สีโหง
กรรมการ
62
9
 
6
นายธานี ยะสาธะโร
กรรมการ
184
11
 
7
นายดาวเรือง คำลือ
กรรมการ
225
5
 
8
นายไตรภูมิ เปรมปรี
กรรมการ
73
7
 
9
นายแสง คิดไร่
กรรมการ
231
1
 
10
นายขำ เรืองศรี
กรรมการ
42
3
 
11
นายสัมฤทธิ์ สะท้าน
กรรมการ
 
12
นายบุญเส็ง ทาส่วย
กรรมการ
     
13
นายปวีร์ อันภักดี
กรรมการ
     
14
นายพิกุล ทำเกาะ
กรรมการ
     
15
ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อินแนน
กรรมการและเลขานุการ
225
3
 
16
นางสาววาสนา หล้าสุด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ