ตำบลท่าแดง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบศูนย์ นายสุภีร์ ธนะสินธุ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
   
ชาย
หญิง
ทั้งหมด
เกษตรกร
1
ท่าแดง
345
365
242
127
2
ท่าสวาย
403
390
184
115
3
ลำกง
368
347
155
127
4
ท่าเยี่ยม
533
546
242
156
5
ไร่
482
483
239
155
6
นาทุ่ง
304
328
187
90
7
โคกสูง
542
357
242
147
8
เนินคนธา
473
483
237
125
9
เนินสะเดา
402
409
185
131
10
โคกสระแก้ว
399
436
167
134
11
หนองม่วง
315
284
223
86
12
ปากโบสถ์
515
494
208
103
13
โคกพัฒนา
389
368
153
50
14
หนองระหาร
336
347
135
69
15
โพธิ์เงิน
179
200
89
86
 
รวม
5,985
5,837
2,888
1,701

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
ประธานคณะกรรมการฯ
66/6
10
 
2
นายปรีชา วิจารวงษ์
กรรมการ
17
6
 
3
นายสมเจษ ชาญพหล
กรรมการ
60
2
 
4
นายขันตี หุมสิน
กรรมการ
202/3
3
 
5
นายบุญส่วน บัวระพา
กรรมการ
293/1
3
 
6
นายสุชาติ เข็มราษฎร
กรรมการ
84
1
 
7
นายชูศักดิ์ อุทากิจ
กรรมการ
85
7
 
8
นายบำเพ็ญ สุปะไตย
กรรมการ
58
9
 
9
นายอ้วม คุ้มสุวรรณ
กรรมการ
28
4
 
10
นางเกลี้ย นวนปัน
กรรมการ
145
5
 
11
นางยุวดี เมืองหนองจอก
กรรมการ
16
9
 
12
นายสุธรรม เหล็กหล่ม
กรรมการ
52
7
 
13
นายสุภาพ ศรีนุ
กรรมการ
138
8
 
14
นายทองพับ คงพลอย
กรรมการ
52
14
 
15
นายสุภีร์ ธนะสินธุ์
กรรมการและเลขานุการ
799/14
6
 
16
นายวิวัฒน์ ชายลม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
75
64