ตำบลท่าด้วง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบศูนย์ ชื่อ นายพันธ์ศักดิ์ เตปันวงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
ทั้งหมด
เกษตรกร
1
ปางยาง
450
550
276
146
2
ซับชมพู่
172
184
89
75
3
ไทรงาม
289
274
157
105
4
เฉลียงทอง
186
173
87
65
5
โป่งสะทอน
249
282
107
87
6
สันเจริญ
544
520
248
215
7
ห้วยตลาด
234
187
106
84
8
ท่าด้วง
582
620
249
134
 
รวม
2,706
2,790
1,273
939

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายบุญเลิศ มาศรี
ประธานคณะกรรมการฯ
     
2
นายสมร โพชะไว
กรรมการ
     
3
นายนิคม กัลยาประสิทธิ์
กรรมการ
     
4
นายอุดม ใสไหม
กรรมการ
     
5
นายสมศักดิ์ ออกเจนจบ
กรรมการ
     
6
นายมนตรี อินปาน
กรรมการ
     
7
นายนิคม หาญคำ
กรรมการ
     
8
นายเสมอ พิมพ์สาลี
กรรมการ
     
9
นางพร จันทร์พิลา
กรรมการ
     
10
นายดำรค์เกียรติ วิโรจน์นพรัตน์
กรรมการ
     
11
นายอำพร ศิริสม
กรรมการ
     
12
นายสมนึก เล็กกะโห้
กรรมการ
     
13
นายสำราญ วังคีรี
กรรมการ
     
14
นางรัศมี บุตรพรม
กรรมการ
     
15
นายพันธ์ศักดิ์ เตปันวงค์
กรรมการและเลขานุการ
     
16
นายโมด นาราศรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ