ตำบลวังโบสถ์

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบศูนย์ ชื่อ นายศรีหยัด ดอยลอม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
ทั้งหมด
เกษตรกร
1
วังสตือ
140
144
74
63
2
ไทรทอง
380
383
245
149
3
สระหมื่นเชียง
473
424
144
130
4
ตะกุดงาม
360
400
189
131
5
นาข้าวดอ
272
276
115
107
6
วังโบสถ์
450
457
185
173
7
คลองตะพานหิน
310
315
134
86
8
อิสาสามัคคี
334
338
134
109
9
วังประสาน
500
600
220
192
10
โคกสง่า
265
270
115
69
 
รวม
3,344
3,401
1,584
1,230

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายอัครพล งามดี
ประธานคณะกรรมการฯ
     
2
นางวริศรา นนทะสัน
กรรมการ
     
3
นายสมศักดิ์ เมืองจันทร์
กรรมการ
     
4
นายแสวง นวลนิล
กรรมการ
     
5
นายบุญเกิด นิลาวรรณ์
กรรมการ
     
6
นางจำปา แสนมี
กรรมการ
     
7
นางสาวพรรษพร ปรุงโนนลาน
กรรมการ
     
8
นายคำสิงห์ เอี่ยมศรี
กรรมการ
     
9
นางพัชรี ทีทอง
กรรมการ
     
10
นายจวน ปิ่นทอง
กรรมการ
     
11
นายสีดา ถิ่นนารา
กรรมการ
     
12
นายบุญเฟื่อง ถุนพุฒดม
กรรมการ
     
13
นายสุนทร เหล่าอัน
กรรมการ
     
14
นางศิริวรรณ พลพิมพ์
กรรมการ
     
15
นายศรีหยัด ดอยลอม
กรรมการและเลขานุการ
224
5
 
16
นายฉัตรภัทร ศิริบุญนาม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ