ตำบลวังท่าดี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบศูนย์ ชื่อ นายสัญญา แก้วอร่าม ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
ทั้งหมด
เกษตรกร
1
ขอนยางขวาง
294
276
147
62
2
คลองยาง
257
283
126
59
3
บ้านกลาง
389
383
178
83
4
ลำพาด
616
608
305
116
5
วังท่าดี
265
242
147
57
6
เนินสะแก
336
322
166
90
7
โคกกลาง
482
457
203
91
8
ดงกระถิน
186
192
81
47
9
นาประดู่
328
374
153
72
 
รวม
3,153
3,137
1,506
677

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายสุริยา มาขุมเหล็ก
ประธานคณะกรรมการฯ
331
7
 
2
นายสุเทพ คะเซ็นหาร
กรรมการ
6/2
1
 
3
นางใครแคน จันทร์หม่อน
กรรมการ
43/1
2
 
4
นายสว่าง ทองแพง
กรรมการ
76
3
 
5
นายคำหล้า แก้วดอก
กรรมการ
82
3
 
6
นายอนันต์ มะโนฮอง
กรรมการ
19/2
4
 
7
นางรัชนี สิงห์ที
กรรมการ
312
4
 
8
นายสังวร เอี่ยมมา
กรรมการ
275
5
 
9
นายวิโรจน์ ห่วงสกุลรัตน์
กรรมการ
181
6
 
10
นายสายชล พันธ์อาทิตย์
กรรมการ
50
6
 
11
นางปราณี มูลอำคา
กรรมการ
36
7
 
12
นางวาสนา ด้วงทอง
กรรมการ
2/2
8
 
13
นางสายทอง แซ่อุ่น
กรรมการ
464/2
9
 
14
นายศุภโชค หินเบี้ย
กรรมการ
79
6
 
15
นายสัญญา แก้วอร่าม
กรรมการและเลขานุการ
799/13
6
 
16
นางสาวกัลยวรรธน์ กำเลิศสิงห์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ