ตำบลยางงาม

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบศูนย์ ชื่อ นายศักดา จันทาพูน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
ทั้งหมด
เกษตรกร
1
ยางงาม
487
522
215
105
2
นาเฉลียง
430
492
146
70
3
ร่องค้า
146
157
125
85
4
วังเหว
437
438
175
130
5
ทรัพย์ศรีทอง
459
433
137
75
6
ซับมะขาม
295
283
114
95
7
ด่านบุญธรรม
381
344
140
115
8
ปากตก
778
845
181
125
9
ยางงาม
334
346
117
65
10
คลองสาม
397
375
120
112
 
รวม
4,044
4,235
1,470
977

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายลำดวน นิ่มมานะ
ประธานคณะกรรมการฯ
9
8
 
2
นายธนะพล ทานะมัย
กรรมการ
103
10
 
3
นายวินัย นมนาน
กรรมการ
502
2
 
4
นายธง แก้วแกมทอง
กรรมการ
256
7
 
5
นายพอน หลงใจคอย
กรรมการ
415
1
 
6
นายเพียร ประกอบเพียร
กรรมการ
496
10
 
7
นางมาเรียม อยู่แบน
กรรมการ
166
5
 
8
นายเกษม กิ่งก้าน
กรรมการ
303
6
 
9
นายถวิล ทองบุตรดี
กรรมการ
324
8
 
10
นายเจริญ ลพเมือง
กรรมการ
30
9
 
11
นายมานะ โชติพรม
กรรมการ
86
3
 
12
นางจำนงค์ ขรสิงห์
กรรมการ
55/17
9
 
13
นายสังวาลย์ กองไตร
กรรมการ
49
4
 
14
นายเจริญ เกษศรีสังข์
กรรมการ
270
1
 
15
นายศักดา จันทาพูน
กรรมการและเลขานุการ
987
5
 
16
นางพรนุช เด็ดแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ