ตำบลหนองไผ่

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบศูนย์ ชื่อ นายจำนงค์ อำภา ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
ทั้งหมด
เกษตรกร
1
หนองไผ่ใต้
283
164
192
34
2
พงษ์เพชร
308
276
198
16
3
สะพานกลางดง
703
699
568
20
4
หนองไผ่เหนือ
405
359
421
58
5
นาประดู่
432
465
458
11
6
เนินมะกอก
950
1,081
853
74
7
หนองไผ่
570
605
355
92
8
คลองศรีเทพ
421
467
296
98
9
คลองยาง
377
386
219
80
10
ลำพาด
505
451
287
187
11
ไผ่แก้ว
895
943
943
50
12
พรประเสริฐพัฒนา
220
200
123
59
13
โคกประดู่
405
406
218
24
14
เขาดินทอง
453
429
251
31
15
หนองขาม
227
208
141
40
16
หนองไผ่ทอง
596
609
322
19
 
รวม
7,750
7,879
5,845
893

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บ้านเลขที่
หมู่ที่
 
1
นายสุนทร จีนะสอน
ประธานคณะกรรมการฯ
88
8
 
2
นายประเชิญ ป้องทา
กรรมการ
179
10
 
3
นายนำ เรืองทรัพย์
กรรมการ
67
10
 
4
นางจิตรลัดดา ยนตะศาต
กรรมการ
49
1
 
5
นายเล็ก สุขแสง
กรรมการ
487
2
 
6
จอ.ไพศาล ชนรักสุข
กรรมการ
240
9
 
7
นายสมนึก พรมฆ้อง
กรรมการ
112
7
 
8
นายประเสริฐ หอกคำ
กรรมการ
193
12
 
9
นางทองเหลือง เที่ยงธรรม
กรรมการ
46/1
6
 
10
นายผิว พรหมเสนา
กรรมการ
274
1
 
11
นายสุเทพ นนทโคตร
กรรมการ
181/1
3
 
12
นายประศักดิ์ มุ้ยแก้ว
กรรมการ
2089
12
 
13
นายมานะ เนียมคล้าย
กรรมการ
1503
14
 
14
นายเพชร ชนะภัย
กรรมการ
190
1
 
15
นายจำนงค์ อำภา
กรรมการและเลขานุการ
109
5
 
16
นางสาวรัตติยา ธิปันแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
888
16